Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Δήλωση του αποτελέσματος

l

Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Δήλωση του αποτελέσματος

 

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προ- σωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α ́ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/ τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων)..

 

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτο- διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/ τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:

α) Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

β) Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.

γ) ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους μαθητές, σύμφωνα υπόδειγμα (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι )

 

Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια / Υποδιευ- θυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη.

 

δ ) Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα.Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

 

 

Μη επίδειξη σχολικής κάρτας από τους μαθητές/τριες

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας.

Κατά την άφιξη των γονέων / κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE&ab_channel

 

                   

 

Σχολική κάρτα

 

ΦΕΚ για self test

 

Προσωπικά δεδομένα και Τηλεκπαίδευση

...

Οδηγίες προς τους μαθητές για την εγκατάσταση του Webex

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

WEBEX ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 BHMATA

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ftsounis ΤΣΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ikopidi ΚΟΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/doratz ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/temaria ΤΕΓΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dzania ΖΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pspyrid ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡ.

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pantazi ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΥΘ.

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nporfyriou ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΝΙΚ.

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/bagranmm ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛ.

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kzisimopou ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pviglas ΒΙΓΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/egalazoula ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΕΡΑΣΜΙΑ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akampourak ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mavasilΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/va_oikonom ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Β.

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ltheodosia ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkatsagani ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ                                                                                              ΚΑΤΟΥΝΑ 6/11/2020

ΤΗΛ:264603122

EMAIL: mail@gym-katoun.ait.sch.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και του περιορισμού της κυκλοφορίας το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στο κλείσιμο Γυμνασίων και Λυκείων και στην άμεση ενεργοποίηση από Δευτέρα (9/11/2020) της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.Πρέπει λοιπόν μαθητές , γονείς και κηδεμόνες να γνωρίζουν τα εξής:

 1. Η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους μαθητές με απουσίες για όσους δεν παρακολουθούν.

 2. Θα ισχύει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων που ίσχυε και στη ζωντανή διδασκαλία με κάπως μεγαλύτερα διαλείμματα, αλλά με ώρα έναρξης για κάθε μάθημα αυτή που ίσχυε και στο σχολείο.

 3. Η πραγματοποίηση της σύχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμα Webex Meetings η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο και έχει ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

 4. Η σύνδεση του μαθητή και η παρακολούθηση των μαθημάτων (με ήχο και εικόνα) μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω υπολογιστή, τάμπλετ και κινητού τηλεφώνου.

 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (Link) των καθηγητών, που στέλνονται σε ξεχωριστό αρχείο-κατάσταση τόσο στην Ιστοσελίδα του Σχολείου όσο και στα ΕΜΑΙL των κηδεμόνων ,είναι αυτές που οδηγούν κατευθείαν στις ψηφιακές αίθουσες των αντίστοιχων καθηγητών.

 6. Στέλνονται επίσης Οδηγίες για την εγκατάσταση της Εφαρμογής CiscoWebexMeetings σε κινητό- Smatfhone, τάμπλετ και υπολογιστή , αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 7. Τα όποια προβλήματα στην αρχή αυτής της διαδικασίας, πιστεύουμε ότι θα λυθούν με προσπάθεια, συνεργασία με το σχολείο και συνεργασία των μαθητών/τριών μεταξύ τους.

 8. Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι αυτή που επιβάλλεται από τη θέση τους ως μαθητών.

 9. Για την καλύτερη - αποτελεσματικότερη σύνδεση και αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με τις ταχύτητες και τη δυνατότητα του δικτύου πρέπει να χρησιμοποιείται από τους μαθητές σχεδόν αποκλειστικά και μόνο το μικρόφωνο και όχι το βίντεο.

Για θέματα προσωπικών δεδομένων μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα από την εγκύκλιο Του ΥΠΑΙΘ.

Παρακαλείστε να ενημερώνεστε για ό,τι νεότερο στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://gym-katoun.ait.sch.gr/ ,

και να παρακολουθείτε τα email σας .

O Δ/ΝΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ(ΠΕ02)

Επαναλειτουργία σχολείων- Νομοθεσία

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

 

               ΦΕΚ ΚΥΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

covid-19: Οδηγίες μάσκας για τους μαθητές

Γιατί οι άνθρωποι φορούνε μάσκες ;

 • ΓΙΑΤΙ ο νέος κορωνοϊός ή αλλιώς SARS- CoV-2 μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη του αναπνευστικού ή άλλες σοβαρές εκδηλώσεις.

 • ΓΙΑΤΙ η λοίμωξη αυτή μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα ή τα συμπτώματα να είναι πολύ ήπια. Μερικοί όμως άνθρωποι, κυρίως αυτοί που είναι υψηλού κινδύνου (όπως είναι οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι) μπορεί να νοσήσουν πολύ σοβαρά, να χρειαστούν μακρόχρονη νοσηλεία στο νοσοκομείο ή να κινδυνεύσει και η ζωή τους.

 • ΓΙΑΤΙ παρά το γεγονός ότι κυρίως νοσούν σοβαρά άτομα που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας ή είναι μεγάλης ηλικίας, καμιά φορά μπορεί να αρρωστήσουν βαριά ακόμα και παιδιά ή νεαρά άτομα που δεν έχουν πρόβλημα υγείας.

 • ΓΙΑΤΙ ακόμη και άτομα που δεν έχουν συμπτώματα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό μέσω των σταγονιδίων που εκπέμπονται όταν μιλούν, φωνάζουν, τραγουδούν και ιδιαίτερα όταν φτερνίζονται ή βήχουν.

 • ΓΙΑΤΙ η μετάδοση του ιού είναι πολύ εύκολη όταν η απόστασή μας είναι μικρότερη από το ενάμιση μέτρο.

Γιατί η μάσκα είναι ένα σημαντικό όπλο για να περιορίσουμε τη διασπορά του νέου κορωνοϊού;

 • ΓΙΑΤΙ περιορίζει την έκθεση μας στα σταγονίδια που εκπέμπουν αυτοί που έχουν κολλήσει και «φιλοξενούν» τον ιό στον φάρυγγά τους. Έτσι μας προφυλάσσει από το να κολλήσουμε τον ιό.

 • ΓΙΑΤΙ προστατεύει τους γύρω μας από εμάς που μπορεί να έχουμε κολλήσει αλλά δεν το ξέρουμε επειδή νιώθουμε καλά .

 • ΓΙΑΤΙ η χρήση μάσκας από όλους μας θα αποτρέψει νέο μεγάλο κύμα πανδημίας και την ανάγκη για τη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην περιοχή όπου ζούμε.

Hμάσκα, η διατήρηση της απόστασης και η υγιεινή των χεριών είναι το χρυσό τρίπτυχο για να συνεχίσουμε ήρεμα τη ζωήμας.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας

Πώς φοράω τη μάσκα

 • Πριν εφαρμόσω τη μάσκα στο πρόσωπό μου:

  • Πλένω προσεκτικά τα χέρια μου με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ξεπλένω με τρεχούμενο νερό, σκουπίζω τα χέρια με χειροπετσέτα μιας χρήσης, κλείνω με αυτήν την βρύση και την πετάω στον κάδο απορριμμάτων.

ή

  • Τρίβω καλά τα χέρια με αλκοολούχο αντισηπτικό υγρό μέχρι αυτό να στεγνώσει. ΔΕΝ ξεχνώ κανένα σημείο των χεριών και επιμένω ανάμεσα στα δάκτυλα.

 • Με στεγνά και καθαρά χέρια αφαιρώ τη καθαρή μάσκα μου από το σακουλάκι που τη φυλάω, πιάνοντάς τη από το λαστιχάκι.

 • Φέρνω τη μάσκα προσεκτικά στο πρόσωπό μου ώστε η ανοιχτόχρωμη

πλευρά (εσωτερική) να ακουμπήσει τη μύτη και το στόμα μου κρατώντας το λαστιχάκι ακόμη με το χέρι.

 • Με το άλλο χέρι εφαρμόζω το ένα λάστιχο στο αυτί μου και με αργή και προσεκτική κίνηση περνάω το δεύτερο λάστιχο και στο άλλο αυτί.

 • Όταν τοποθετήσω και τα δύο λαστιχάκια στα αυτιά μου, φέρνω τα δάκτυλά μου στις δύο πλευρές της μύτης, πιέζω το έλασμα που έχει η μάσκα, ώστε να αγκαλιάσει τη μύτη μου και συνεχίζω την απαλή κίνηση προς και πάνω στα ζυγωματικά μου.

 • Τραβώ με ήπιες κινήσεις τη μάσκα από την κάτω πλευρά ώστε να ξεδιπλώσει και να αγκαλιάσει το πηγούνι μου.

 • Ελέγχω ότι η μάσκα έχει εφαρμόσει καλά στο πρόσωπό μου και την νιώθω άνετα. Δοκιμάζω να μιλήσω για να καταλάβω ότι όταν χρειαστεί να το κάνω, αυτή δεν θα πέσει από τη μύτη μου.

 • Θυμάμαι πάντα ότι, εάν η μάσκα δεν εφαρμόζει απόλυτα στο στόμα και τη μύτη μου και αφήνει κενά στο πρόσωπο μου, δεν προσφέρει καμία προστασία, αντιθέτως απλά με δυσκολεύει

covid-19: Οδηγίες για τους μαθητές

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείοσου

 • Να φοράς προστατευτική μάσκα στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου καθώς και στους εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Μάθε τον τρόπο της σωστής χρήσης μάσκας. Η μάσκα είναι αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.

 • Να αποφεύγεις να έρχεσαι σε κοντινή επαφή με παιδιά του σχολείου σου, ιδιαίτερα όσα δεν πηγαίνουν στο Τμήμα που πας εσύ. Το ίδιο ισχύει και με τους μεγάλους. Να φροντίζεις να κρατάς τις μέγιστες δυνατές αποστάσεις από φίλους και γνωστούς σου έξω από το σχολείο.

 • Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιείς αντισηπτικόχεριών.

 • Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάς αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

 • Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτιασου.

 • Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ.) με τους συμμαθητέςσου.

 • Εάν εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή άλλα συμπτώματα να ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή ή δάσκαλό σου και να μείνεις σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά. Με τους γονείς σου θα κρίνετε εάν χρειάζεται ιατρική συμβουλή ήεξέταση.

 

Φοράω τη μάσκα για να προστατεύσω εσένα

Φοράς τη μάσκα για να προστατεύσεις εμένα

Φοράμε τη μάσκα γιανα προστατευτούμε και οι δύο

 • Hμάσκα, η διατήρηση της απόστασης και η υγιεινή των χεριών είναι το χρυσό τρίπτυχο για να συνεχίσουμε ήρεμα τη ζωήμας.

covid-19: Οδηγίες για τους γονείς/κηδεμόνες

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο

 • Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίρνουν μέτρα προφύλαξης από τον ιό (SARS- CoV-2) που προκαλεί τη νόσο COVID-19 και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής:

  • Να φορούν προστατευτική μάσκα σε εσωτερικούς χώρους καθώς και σε εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Συζητήστε μαζί τους τον τρόπο της σωστής χρήσης μάσκας. Επιμείνετε ότι η μάσκα είναι αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.

  • Να αποφεύγουν την κοντινή επαφή με άτομα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον τηρώντας τη μέγιστη δυνατή απόσταση από φίλους, γνωστούς και άγνωστους.

  • Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά με την επιστροφή στο σπίτι, πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

  • Να κρατούν με ευλάβεια αποστάσεις από τους ηλικιωμένους και τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας-πρέπει να τους προστατέψουμε!

  • Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού.

  • Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

 • Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο.

 

 

 

Αγιασμός Σχ.Έτος 2020-2021

Ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2020 στο σχολείο μας.

Μετά τον αγιασμό ακολούθησε  Χαιρετισμός από τον νέο Διευθυντή του Σχολείου, κ. Τσούνη Φίλιππο:

 

"Αγαπητοί μαθητές

 

Οι καθηγητές σας και εγώ , ως νέος Δ/ντής του Σχολείου, σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τους μαθητές της Α΄τάξης και τους βεβαιώνουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

 

Εμείς οι δάσκαλοί σας, και μαζί μας οι γονείς σας , ο Δήμος και οι κρατικοί φορείς θα αγωνισθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Χρειάζεται όμως-το ξέρετε- και ο δικός σας αγώνας, η δική σας σκληρή προσπάθεια , γιατί τίποτε δεν πετυχαίνουμε χωρίς αυτά.

 

Το σχολείο προσφέρει πάντα στους μαθητές γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύσσει το ψυχικό τους και συναισθηματικό κόσμο. Καλλιεργεί επιπλέον κι άλλες αρετές , όπως είναι η υπευθυνότητα , η κοινωνική ευθύνη και η ανθρωπιά.

 

Ειδικά φέτος αντιμετωπίζουμε όλοι το πρόβλημα της πανδημίας και του κορωνοϊού.Για σας τα παιδιά είναι λιγότερο προσωπικό πρόβλημα ,δεν κινδυνεύετε, όπως κι όλα τα παιδιά και οι έφηβοι. Περισσότερο είναι μια πρόκληση , μια ευκαιρία να αποδείξετε με τη στάση σας ότι είστε υπεύθυνοι, προσεκτικοί, με ενδιαφέρον και ευαισθησία για την υγεία και προστασία των άλλων, των μεγαλύτερων .Κι είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος αυτής της περιπέτειας που χρωματίζει τη φετινή χρονιά θα είστε και γεροί και καλύτεροι άνθρωποι, αυτό δηλαδή που πάντα επιδιώκει το σχολείο

 

Σας ευχόμαστε και πάλι καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο!"

 

 

 

Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων 2019- 2020. Ρύθμιση απουσιών

ΛΗΞΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf

ΠΡΟΑΓΩΓΗ_ΑΠΟΛΥΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_COVID19.doc

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οδηγίες προς τους γονείς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ_ΜΑΙΟΣ_2020

ΓΙΑ_ΤΟΥΣ_ΜΑΘΗΤΕΣ.docx

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

 

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017